College van Kerkrentmeesters (ANBI)

A. Algemene gegevens

Naam ANBIProtestantse Gemeente te Goes
Telefoonnummer0113 216281
RSIN/fiscaal nummer819245082
KVK nummer75526360
Website adresprotestantsgoes.nl
E-mailinfo@protestantsgoes.nl
AdresOude Rijksweg 7
Postcode4472 AD
Plaats’s-Heer Hendrikskinderen
PostadresPostbus 2003
Postcode4460 MA
PlaatsGoes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Protestantse gemeente te Goes is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “ (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De kern van onze gemeente zien wij in het geloof in de bevrijdende God en van Jezus Christus. Een missionaire en diaconale gemeente, dienend door openheid, zowel intern als naar buiten, gastvrij en getuigend van het evangelie. Een gemeente waarin jong en oud kunnen participeren.

De Protestantse Gemeente te Goes is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht-) rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Goes.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Protestantse Gemeente te Goes ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In deze gemeente telt de kerkenraad 41 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters (hierna te noemen : het College) is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen, gebouwen en overig onroerende zaken van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

VoorzitterTon Feijtel
SecretarisBram Leenhouts
PenningmeesterIJzaäk Adema
Technische zakenWim van Elsacker
GeldwervingCees de Vos
Algemene zakenvacant
Vicevoorzittervacant
Stichting Grote Kerkvacant
Juridische zakenvacant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit 10 leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (ordinantie 11, art. 3).

Het Moderamen, samengesteld vanuit de Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters; is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en doet voorstellen omtrent de kerkelijke organisatie aan de betreffende bestuursorganen. Binnen de Protestantse Gemeente te Goes bestaat het Moderamen uit een afgevaardigde van de Diaconie, College van Kerkrentmeesters, predikanten, aangevuld met de algemeen voorzitter en scriba

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
  3. Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

Het beleidsplan van onze gemeente kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse kerk in Goes.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders en organisten, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

ANBI rapport

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. De Protestantse Gemeente te Goes vraagt kerkleden elk jaar via de Actie Kerkbalans om hun financiële bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De Protestantse Gemeente te Goes bezit vermogen in de vorm 2 woningen, landerijen en geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van deze bestanddelen in het vermogen worden aangewend voor het werk van de betreffende gemeente onder aftrek van de gemaakte kosten.

De Protestantse Gemeente te Goes ontvangt geen overheidssubsidie in Nederland. Het monumentale kerkgebouw, de Grote of Maria Magdalenakerk, is in erfpacht overgedragen aan een stichting die verantwoordelijk is voor de algehele exploitatie en het onderhoud. Alle eventuele subsidies ontvangt de betreffende stichting.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.