Veilige gemeente

Zo gaan we met elkaar om

De Protestantse Gemeente te Goes zet zich in om een Veilige Gemeente te zijn voor iedereen die meedoet of hier als gast in de kerk is.

Daarom zijn we aanspreekbaar op de volgende omgangsvormen, die we met elkaar in acht nemen:

  1. We spannen ons in voor een veilige omgeving. 
  2. We respecteren elkaar en anderen. 
  3. We respecteren de privacy van de ander. 
  4. We respecteren de rechten van de ander. 
  5. We respecteren elkaars lichamelijke integriteit. 
  6. Ons taalgebruik is respectvol.
  7. We gaan zorgvuldig om met gunsten en giften. 
  8. Alle vermoedens en/of ervaringen van (seksueel) misbruik nemen we serieus.
  9. Wij zetten ons in voor een cultuur van openheid

De gedragscode wordt bij de benoeming of aanstelling overhandigd en met de vrijwilliger besproken. Met de al actieve vrijwilligers wordt de gedragscode besproken in het overleg dat regelmatig plaatsvindt. De vrijwilligers worden ook geïnformeerd over het beleid veilige gemeente. 

De vrijwilliger verklaart zich door de acceptatie van de taak of functie akkoord met de inhoud van de gedragscode vrijwilligers en het beleid veilige gemeente. De gedragscode hangt als poster in de hal en vergaderzalen van de Vredeskerk.

Toelichting:

Het onderwerp Veilige Gemeente komt regelmatig aan de orde met de vrijwilligers in de gemeente. Ieder kerklid en iedere gast in de gemeente mag erop rekenen dat we zó in de gemeente met elkaar omgaan:

1. We spannen ons in voor een veilige omgeving 
We werken samen aan een omgeving en een sfeer waarbinnen iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt en vrijuit het geloof kan beleven. 

2. We respecteren elkaar en anderen
We benaderen de ander niet op een manier die haar of zijn waardigheid aantast. Dit geldt in het bijzonder voor minderjarigen en andere kwetsbaren. Extra zorgvuldig zijn we bij pastorale en diaconale contacten, omdat we weten dat machtsverschillen hier een rol kunnen spelen.

3. We respecteren de privacy van de ander.
We gaan zorgvuldig om met vertrouwelijke (waaronder persoonlijke) informatie of gegevens van anderen. Deze informatie of gegevens vallen onder de geheimhoudingsplicht.

4. We respecteren de rechten van de ander. 
We berokkenen de ander geen schade in haar of zijn rechten en respecteren haar of zijn persoonlijke integriteit. 

5. We respecteren elkaars lichamelijke integriteit
We zijn terughoudend in fysiek contact en we gebruiken geen fysiek of mentaal geweld.

6. Ons taalgebruik is respectvol
We stellen geen ongepaste vragen en maken geen ongewenste (seksueel getinte) opmerkingen over het persoonlijk leven of uiterlijk van de ander. We praten met respect over de ander. Ook wanneer de ander niet aanwezig is. We roddelen niet en maken geen beschadigende grappen of opmerkingen over anderen.

7. We gaan zorgvuldig om met gunsten en giften
We vermijden elke vorm van belangenverstrengeling, in het bijzonder op financieel terrein. Met giften (in geld of natura) gaan we zorgvuldig om, zowel bij het aannemen als doorgeven. 

8. Alle vermoedens en/of ervaringen van (seksueel) misbruik nemen we serieus.
We volgen in geval van (seksueel) misbruik door vrijwilligers of beroepskrachten, of bij vermoedens daarvan, de aanpak die in de Protestantse Kerk aanvaard is. 

Onder seksueel misbruik verstaan wijieder grensoverschrijdend gedrag, wangedrag, misbruik van macht of vertrouwen, waarbij er een machtsverschil of een afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de benadeelde en de beschuldigde vrijwilliger of beroepskracht. 

Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen een vrijwilliger en een minderjarige zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

9. Wij zetten ons in voor een cultuur van openheid
We zetten ons in om samen te werken aan een cultuur van openheid. Dat draagt bij aan de gemeente als een veilige omgeving. We zijn alert en spreken elkaar aan, wanneer we signalen opvangen of situaties van ongewenst gedrag meemaken. 

Wanneer we aarzelen over de aanvaardbaarheid van gedrag van onszelf of een ander, kunnen we contact zoeken met een van de vertrouwenspersonen. 

Zie verder: https://www.protestantsgoes.nl/organisatie/vertrouwenspersonen