Kerkenraad

In onze Protestantse gemeente is er één kerkenraad. Die wordt gevormd door alle ambtsdragers: de diakenen, de ouderlingen, de ouderlingen-kerkrentmeesters en de predikanten. De kerkenraad vergadert minimaal vier keer per jaar en bepaalt het algemene beleid. De lopende zaken worden behartigd door het Breed-Moderamen. Het Breed-Moderamen bestaat uit:

  • het moderamen (dagelijks bestuur) van de kerkenraad (zie onder)
  • tweede scriba
  • tweede predikant en ouderling-kerkelijk werker
  • een afgevaardigde van het College van Kerkrentmeesters
  • een afgevaardigde van het College van Diakenen

Moderamen van de kerkenraad 

Harry van Waveren, ouderling met bijzondere opdracht: voorzitter
Nelleke van der Linden, predikant en vice-voorzitter
IJzaäk Adema, ouderling met bijzondere opdracht: scriba (info@protestantsgoes.nl)

IJzaäk Adema

Scriba

Nelleke van der Linden

Predikant en vice-voorzitter van de kerkenraad

Dertig jaar met hart en ziel predikant. 
Moeder van twee jong volwassen kinderen.

In mijn pastorale werk vooral zorgvuldige, gepaste aandacht voor relaties tussen mensen, tussen mensen en de Eeuwige, van de wieg tot het graf. Naast al het ‘gewone’ predikantswerk speciaal aandacht voor de diaconale kant, anders gezegd, het zorgzame gezicht van de kerkelijke gemeente in breedste, namelijk oecumenische zin. Via de vespers (17 keer per jaar) en de wekelijkse middaggebeden missionair en verkondigend gericht op de samenleving.

Van 2004 tot 2006 de opleiding Contextueel Pastoraat gevolgd en van 2012 tot 2014 de tweejarige vervolgopleiding Contextuele Hulpverlening. Deze vorm van hulpverlening is, kort gezegd, gericht op de hulpbronnen die mensen zelf in hun relationele omgeving (familie, vrienden) kunnen ontdekken, en hen tot actie aanzetten om de balans van passend geven en nemen in hun leven in relatie tot anderen te herstellen. Wat dit met christelijk geloof te maken heeft? Met het perspectief van Pasen, dat wij ons niet hoeven neerleggen bij breuken en barsten in ons leven, maar in staat zijn om hardnekkige, terugkerende patronen in ons leven te doorbreken. Kennis van deze contextuele benadering in het pastoraat geef ik door als docent in de Cursus Theologische Verdieping (CTV). In 2018 en 2021 cursussen undefended leiderschap gevolgd; leiderschap vanuit wie je bent.

In mijn vrije tijd leef ik mij uit in musiceren (dwarsfluit), lezen, en handmatige creativiteit, zoals weven, breien, borduren.

Contact

0653496567 / n.vander.linden@kpnmail.nl
 

Harry van Waveren

Ouderling met bijzondere opdracht: voorzitter