Kerkenraad

Kerkenraad:

In onze Protestantse gemeente is er één kerkenraad. Die wordt gevormd door alle ambtsdragers: de diakenen, de ouderlingen, de ouderlingen-kerkrentmeesters en de predikanten. De kerkenraad vergadert minimaal vier keer per jaar en bepaalt het algemene beleid.

De lopende zaken worden behartigd door het Breed-Moderamen. Het Breed-Moderamen bestaat uit:
* het moderamen (= dagelijks bestuur) van de kerkenraad (zie onder).
* scriba 2
* 2e  predikant (vacature)
* een afgevaardigde van het College van Kerkrentmeesters
* een afgevaardigede van het College van Diakenen

Moderamen van de kerkenraad:

* Harry van Waveren. ouderling met bijzondere opdracht: voorzitter.
* Flip Homburg, ouderling bijzondere opdracht: scribaat.
* Nelleke van der Linden, predikant en vice-voorzitter.


 

Afdrukken E-mailadres

c Kerkbalans nwestijl2020lc

Voetnoot

Copyright © 2018 Protestantse gemeente te Goes. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.

Ontwerp en design Peter Schrijver