Diaconie

Jaarverslag 2015 Diaconie Protestantse gemeente te Goes.
 
Een verslag van de belangrijkste zaken uit het diaconale jaar 2015.
 
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een vicevoorzitter, een scriba en een penningmeester die wordt ondersteund door een financieel administrateur. Deze vormen samen het moderamen.
 
In 2015 waren wij met 11 diakenen. Omdat er begin 2016 weer diakenen afscheid nemen moeten we begin 2016 snel op zoek naar nieuwe diakenen, anders blijven we maar met een klein groepje over. Maar ambtsdragers vinden blijft nog steeds moeilijk.
In 2015 zijn we over gegaan naar het gebruik van 1 kerkgebouw per kerkdienst. De feestdagen, zoals, Kerst, Pasen en Pinksteren worden gevierd in de Grote Kerk evenals de Vespers. De andere diensten zijn in de maanden oktober t/m mei in de Vredeskerk (de voormalige en verbouwde Oosterkerk) In de zomermaanden kerken we in de grote Kerk. Tijdens deze diensten hebben steeds 2 diakenen dienst.
Wij maken nog steeds gebruik van de postbus van het Kerkelijk Bureau dat zich nu ook in de Vredeskerk bevindt en dat bevalt nog steeds goed.
 
Vergaderingen:
 
In 2015  is er weer zo’n 6x vergaderd.
 
Tijdens de vergaderingen komen die zaken aan de orde die met allerlei sociale regelingen te maken hebben. Wij hebben nog steeds de indruk dat mensen er moeite mee hebben kenbaar te maken dat zij financiële hulp nodig hebben.  Overduidelijk is dat er hulp geboden moet worden. Dit wordt met het ophalen van de kerkbalans bevestigd. Gelukkig weten steeds meer menen de weg naar de Diaconie te vinden Ook nemen we het onderwerp eenzaamheid zeer serieus en bekijken we hoe we dat kunnen oplossen. Zo zijn er op de donderdagochtenden inloopochtenden om samen onder het genot van koffie/thee te praten. Gemiddeld aantal gasten  per ochtend: 15.
Ook in 2015 blijven de aanvragen bij de Voedselbank stijgen. 
2015 is uitgeroepen als actiejaar voor inloophuis Walk Inn De Stenen Brug, voor de verslavingszorg in Goes. 
Dit jaar met een rommelmarkt en bijbehorende acties in Goes-Oost, in en rondom de kerk. En natuurlijk weer onze jaarlijkse actie bij de Markt van Hoop, wat we dit jaar samen met KIA hebben georganiseerd. Bij de markt van hoop is circa € 900,00 opgehaald, de helft voor KIA en de helft voor ons doel van de diaconie..  
Ook in 2015  hebben wij een aantal hulp aanvragen gehad en deze ook gehonoreerd. 
Nog steeds zijn wij druk doende de mensen te vinden die de hulp van de diaconie zo goed kunnen gebruiken, maar het blijft lastig hen te vinden.. Uit alles blijkt dat armoede er wel degelijk nog steeds is. 
Ook al is de Voedselbank geen actiedoel geweest in 2015 wordt deze hulpverlening uiteraard door de diaconie wel financieel ondersteund. Er is nog steeds een intensief  en hartelijk contact tussen de Diaconie en de Voedselbank
Er zijn ook weer donaties gedaan aan het Familiehuis van de Daniel den Hoed kliniek en Herstellingsoord  De Herberg. 
Diverse zorgvragen zijn in 2015 weer fors financieel ondersteund.
 
Tevens zijn onze oudere gemeenteleden met een huwelijksjubileum weer bezocht met een kleinigheid en een felicitatie. In 2015 is dit onder auspiciën van de diaconie verzorgd door een aantal bezoekdames.
 
Onze jaarlijke busreis hebben we in 2015 georganiseerd op 27 mei. We gingen  naar “De molens van Kinderdijk” en hebben ook een bezoek gebracht aan het Rijtuigen Museum in Kinderdijk. Na dat we een broodmaaltijd genuttigd hadden , hebben  we gezellig met een paardentram een  rondrit gemaakt in de omgeving …….  Om 18.00 uur waren we weer thuis . Er  hebben 65 personen deelgenomen aan de reis. .…………Voor de busreis is ook afgelopen jaar een fors bedrag door de diaconie betaald. 
 
Evenals in voorgaande jaren is ook in 2015 de kerstmaaltijd weer gehouden, deze keer was de kerstviering uiteraard in kerkgebouw De Vredeskerk, onze thuishaven, er waren dit jaar  45.aanwezigen . Het was ook nu weer een gezellige viering met medewerking van ds Rob Kamermans en het koor Hallelujah uit Goes 
 
Aan de Paasactie van de sectie diaconaat hebben we ook afgelopen jaar weer bijgedragen, evenals aan de Kerstpakkettenactie van het Leger des Heils. 
 
Kerkradio: Behalve luisteren naar de eredienst kunnen onze mensen nu ook de kerkdienst uit de Vredeskerk op beeld volgen.
Er zijn 28 luisteraars/kijkers. Gasthuis en Randhof hebben een lukaskast en Randhof heeft kerk tv. Er zijn 26 adressen die inbellen om te luisteren en 1 luistert met lukaskast via internet. 1 persoon kijkt en luistert mee via kerk tv. Via internet kijken er circa 500 mensen per maand.
 
Werkgroep KIA loopt heel goed, één van de diakenen, onze penningmeester, is lid van deze werkgroep.
Tevens participeert een diaken in Inloophuis Oase, waar de diaconie financieel aan bijdraagt. Ook Oase loopt goed. Hier zijn ook inloopochtenden waar men onder het genot van koffie/thee bij elkaar kan komen om te praten. Verder zijn er wat clubjes, zoals “wijze vrouwen” die per keer een gespreksonderwerp behandelen, de zwerfboeken, een kleigroep en een schildergroep.
 
Ook dit jaar  willen wij u er weer op wijzen dat er door veel gemeenteleden op allerlei plaatsen en op allerlei wijze diaconaal werk wordt verricht. We kunnen daar geen opsomming van geven, maar al deze mensen voldoen aan de oproep van Christus om de naaste dienstbaar te zijn.
 
Goes februari 2016

Afdrukken E-mailadres

c Kerkbalans nwestijl2020lc

Voetnoot

Copyright © 2018 Protestantse gemeente te Goes. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.

Ontwerp en design Peter Schrijver