• Home

ANBI Diaconie Protestantse Gemeente te Goes

  1. A.Algemene gegevens.

Naam ANBI:

Diaconie van de Protestantse gemeente te Goes

Telefoonnummer (secretaris)

0113-251096

RSIN/Fiscaal nummer:

824103932

Websiteadres:

www.protestantsgoes.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Ds. W.H. van der Vegtplein 2

Postcode:

4461 NC

Plaats:

Goes

Postadres:

Postbus 2003

Postcode:

4460 MA

Plaats:

Goes

De Protestantse gemeente te Goes is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse

Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Goes.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 26 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 8 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).


  1. C.Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t/m IV van de Kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan/de visienota van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: https://www.protestantsekerk.nl/thema/visienota-van-u-is-de-toekomst/; het beleidskader voor de Dienstenorganisatie op: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/protestantse-kerk-zet-komende-jaren-stevig-in-op-toekomstgericht-kerk-zijn/.

Op de website www.protestantsgoes.nl vindt u het beleidsplan 2016 -2020 van onze gemeente waarin de missionaire en diaconale doelen en activiteiten van de diaconie zijn opgenomen.

E. Beloningsbeleid.

De diaconie heeft geen medewerkers in dienst. En leden van de diaconie en onder de diaconie vallende commissies en of werkgroepen ontvangen geen vergoeding voor werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Eén van de predikanten verricht een aantal werkzaamheden voor en in opdracht van de diaconie. Een bijdrage voor deze kosten wordt vergoed aan het College van Kerkrentmeesters.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in standhouden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de

voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Verkorte staat van Baten en Lasten diaconie

begroting

rekening

rekening

2021

2020

2019

baten

Opbrengsten uit bezittingen

    €            3.610

    €            4.769

    €            3.905

Bijdragen kerkleden

    €         26.400

    €         34.465

    €         28.229

Totaal baten

    €         30.010

    €         40.234

    €         32.134

lasten

Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)

    €         68.900

    €         87.439

    €         72.019

Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)

    €         15.000

    €         15.000

    €         15.000

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

    €            2.800

    €            2.258

    €            2.613

Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen

    €               420

    €               402

    €               377

Kerktelefoon

    €            2.100

    €            1.898

    €            2.305

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

    €            3.350

    €            2.877

    €            2.784

Totaal lasten

    €         92.570

    €       109.874

    €         95.098

Resultaat (baten - lasten)

    €   -/- 45.360

    €   -/- 51.646

    €   -/- 45.043

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De diaconie bezit enig vermogen in de vorm van bouwgrond, landerijen of geldmiddelen. Dit is aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

16 juni 2021

Penningmeester Diaconie PG Goes

Afdrukken E-mailadres

c Kerkbalans nwestijl2020lc

Voetnoot

Copyright © 2018 Protestantse gemeente te Goes. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.

Ontwerp en design Peter Schrijver